Espoon Hepokorvenkallion datakeskuksen viitesuunnitelma

Mittavan datakeskushankkeen sovittaminen herkkään ympäristöön

Suunnittelualue sijaitsee Espoossa, Hepokorven alueella, Kehä III:n varressa. Yhdyskuntarakenteen ja kunnallisteknisten verkostojen puolesta hyvin saavutettavan alueen läheisyyteen sijoittuu Oittaan ulkoilu- ja virkistysympäristöjä, pientalovaltaista asutusta sekä luontoarvoiltaan huomattavia metsä- ja järvialueita. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa suuren kokoluokan (100 MW, n. 200 000 k-m2) datakeskuksen sijoittuminen alueelle ja mahdollistaa samalla sen toiminnasta syntyvän teollisen hukkalämmön merkittävä hyödyntäminen Espoon kaukolämpöverkon lämmityksessä.

Ramboll laati vuosien 2020-2021 aikana Fortum Power & Heat Oy:n toimeksiantona alueen vireillä olevaa asemakaavoitusta sekä hankkeen jatkosuunnittelua ja markkinointia palvelevan maankäytön ja arkkitehtuurin viitesuunnitelman. Työn päällimmäisinä tavoitteina oli tutkia tavoitekokoluokan datakeskustoiminnan sijoittumisen edellytyksiä ja sopivuutta sekä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja vaikutuksia Hepokorvenkallion alueelle. Monialaisten ja kattavien selvitystöiden ja reunaehtojen tarkentumisen jälkeen, Rambollin visualisointipalvelut olivat suunnitteluhankkeen varhaisesta vaiheesta lähtien tärkeä osa datakeskustoimintaympäristön, rakennus- ja maisema-arkkitehtuurin sekä liikenneratkaisujen ja taitorakenteiden suunnittelua.

Datakeskus- ja asemakaavahanketta varten Ramboll laati viitesuunnitelman lisäksi alueelle myös kunnallisteknisen yleissuunnitelman sisältäen mm. alueen rakennettavuusselvityksen, katu- silta- ja valaistussuunnittelua sekä melu- ja hulevesiselvitykset.

Monipuolista palveluntarjontaa

Rambollin visualisointipalvelut toteutti suunnittelukohteesta monikäyttöisen, aktiivisesti päivitettävän sekä suunnitteluratkaisuja havainnollisesti todentavan esittelymallin. Visualisoinnin lopputuotteina tuotimme erityisesti kaavaprosessin vuorovaikutusta ja osallistamista palvelevan, web- ja mobiilialustoilla toimivan, virtuaalikierroksen sekä havainnekuva- ja valokuvasoviteaineistoja sekä julkisivu-, leikkaus- ja kaaviokuvia. Suunnitteluhankkeen aikana laaditut visualisointiaineistot toimivat prosessin aikana ja sen jälkeen monipuolisesti suunnitelmien havainnollistamisen, vaikutusarviointien, päätöksenteon ja markkinoinnin tarkoituksiin sekä vuorovaikutuksen ja sitouttamisen edistämiseen.

360° Virtuaalikierros

Linkki hankkeen Virtuaalikierrokseen: http://projektit.ramboll.fi/360/hepokorvenkallio/